Polisi Privasi - Drypers Malaysia

Harap maklum penghantaran permohonan sampel dan hadiah tebusan dari Point Shop akan mengalami sedikit kelewatan disebabkan situati PKPP. Kami mohon maaf atas segala kesulitan dan kami akan memastikan perkhidmatan terbaik diberikan kepada anda. Untuk pertanyaan lanjut, sila email kami di my.drypersbabyclub@vinda.com

Polisi Privasi

Terma Penggunaan

Polisi Privasi

Penggunaan Cookies

Terma Penggunaan

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Ibu Pejabat: Stockholm, Sweden
Reg. no: 556012-6293

Rujukan pada “SCA”, “kita” atau “kami” adalah merujuk kepada Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) sebagai penyedia laman web ini (“Tapak web”) melainkan bahawa ianya menyatakan tapak web atau kemudahan entiti lain yang tertentu, di mana “SCA” akan dirujuk sebagai entiti tersebut . Terma Penggunaan ini akan digunakan berkaitan dengan Tapak web dan perkhidmatan lain di mana ianya merujuk kepada Terma Penggunaan ini.

SCA akan memastikan tujuan pautan Tapak web dan Terma Penggunaan ini berdasarkan undang-undang Sweden. Akan tetapi, Kumpulan SCA terdiri dari pelbagai entiti dari seluruh dunia, maka sila ambil perhatian jika terdapat syarikat lain yang menjadi penyedia Tapak web atau perkhidmatan, undang-undang kebangsaan negara tersebut mungkin berbeza atau ada pertambahan syarat. Oleh itu, undang-undang kebangsaan tersebut akan diikuti seperti yang diperlukan.

Penyataan Undang-Undang

Bahan dan maklumat yang terdapat pada Tapak web ini disediakan oleh SCA sebagai perkhidmatan untuk pelanggan-pelanggannya dan bertujuan memberi informasi sahaja. Salinan tunggal boleh dimuat turun bergantung pada peruntukan di bawah ini.

Dengan memuat turun sebarang bahan dan maklumat dari Tapak web ini, anda telah bersetuju dengan terma ini. Jika anda tidak bersetuju, jangan gunakan Tapak ini atau memuat turun sebarang bahan dan maklumat darinya.

Informasi Cap Trademark

Setiap nama, logo dan cap trademark adalah hak milik SCA, anak syarikat, syarikat berkaitan atau pemegang lesen atau rakan kongsinya.

Cap trademark SCA dan nama jenamanya hanya boleh digunakan mengikut Terma Penggunaan atau dengan keizinan secara bertulis dari SCA.

Sebarang penggunaan cap trademark SCA dalam pengiklanan dan promosi produk SCA memerlukan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada SCA dan jika diberikan pengiktirafan yang sepatutnya perlu diterbitkan.

Penggunaan Terhad/Lesen Salinan Tunggal

Kesemua bahan dan maklumat yang terkandung dalam Tapak web ini, seperti teks, grafik, logo, butang ikon, imej, klip audio dan perisian adalah hak milik SCA atau milik pembekal bahan maklumat tersebut dan dilindungi oleh undang-undang Sweden serta undang-undang hak cipta antarabangsa. Penggunaan atau pengedaran sebarang bahan maklumat yang tidak sah di Tapak web ini adalah melanggar undang-undang hak cipta, cap trademark dan/atau lain undang-undang yang tertakluk kepada undang-undang sivil serta jenayah.

Tapak web ini atau mana-mana bahagian darinya tidak boleh dikeluarkan semula, disalin, ditiru, dijual ataupun dieksploitasikan untuk tujuan komersil tanpa keizinan bertulis dari pihak SCA. Anda boleh memuat turun informasi yang didapati dari Tapak web SCA hanya melalui satu komputer peribadi anda untuk kegunan peribadi sahaja dan bukan tujuan komersil.

Anda tidak boleh mengubah, menggunakan atau memindahkan sebarang maklumat untuk tujuan komersil; mahupun menyingkirkan sebarang tanda hak cipta atau lain hak milik dari maklumat tersebut. Anda setuju bertanggungjawab bagi mengelakkan penyalinan bahan maklumat yang tidak sah serta memastikan yang semua pekerja dan pengusaha – di mana sesuai – di organisasi anda agar mengikuti limitasi tersebut.

Anda bertanggungjawab untuk mematuhi segala syarat hak cipta. Kami mengizinkan anda membuat salinan dari Tapak web ini sebagai aktiviti tanpa sengaja semasa anda melayarinya, dan anda juga boleh membuat salinan peribadi di mana yang wajar untuk kegunaan sendiri. Kegunaan lain adalah dilarang sama sekali. Anda tidak boleh merangka Tapak web ini atau membuat pautan ke laman web lain selain dari laman utama kami tanpa mendapat sebarang keizinan bertulis dari kami.

SCA tidak memberi sebarang hak kepada anda untuk sebarang paten, hak cipta, cap trademark atau maklumat perdagangan yang rahsia secara terbuka ataupun tersirat.

Penafian Jaminan

Maklumat yang terkandung di sini adalah disediakan “seperti sediakala” tanpa sebarang jaminan secara terbuka atau tersirat dalam apa jua bentuk jaminan seperti jaminan dagangan, ketidak-pelanggaran undang-undang harta intelektual, atau kualifikasi untuk sebarang sebab tertentu. Sekiranya SCA mempunyai pautan ke laman web pihak ketiga, pautan tersebut adalah untuk kemudahan pengguna dan SCA tidak bertanggungjawab untuk isi kandungan dan ketepatan maklumat yang terdapat pada laman web tersebut.

SCA tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan termasuklah kerosakan tanpa had dari kerugian keuntungan, gangguan perniagaan, atau kehilangan maklumat, yang tertimbul dari kegunaan atau ketidak mampuan penggunaan maklumat, sungguhpun SCA telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

SCA tidak akan memberi jaminan tentang ketepatan maklumat, teks, grafik, pautan atau bahan dan maklumat yang terkandung di sini. SCA mungkin akan menukar isi kandungan bahan maklumat, atau produk yang digambarkan di sini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis. SCA tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemaskini bahan atau maklumat yang terkandung dalam Tapak web ini.

Kepatuhan Pengguna

Sebarang bahan, maklumat atau komunikasi yang anda sebarkan atau paparkan pada Tapak web ini akan diklasifikasikan tidak sulit, tidak eksklusif, royalti bebas, tidak dapat dibatalkan, sub-lesen sepenuhnya dan milik-bebas (“Komunikasi”). SCA tiada sebarang tanggungjawab yang membabitkan komunikasi.

SCA adalah bebas untuk mendedahkan, menyalin, mengagihkan, bekerjasama dan/atau menggunakan sebarang Komunikasi, termasuklah segala data, imej, audio, teks dan bahan lain yang berkaitan di sini, bagi sebarang tujuan komersil dan bukan komersil.

Jika anda memasukkan maklumat peribadi dalam Tapak web ini atau kepada SCA, ini bermakna anda memberi keizinan kepada SCA untuk menggunakan data tersebut bagi tujuan menilai maklumat tersebut bagi kegunaan SCA berkaitan dengan pemasaran produk dan perkhidmatan, termasuklah kebenaran untuk memindahkan data ke negara ketiga dan memuatnaik data peribadi tersebut ke Internet. SCA akan bertanggungjawab dibawah undang-undang Sweden dalam memproses maklumat peribadi dan anda boleh menghubungi SCA sekiranya data tersebut tidak betul atau terdapat lain isu berkaitan dengan butiran peribadi.

Anda tidak boleh paparkan sebarang Komunikasi yang boleh dianggap menghina atau mencabuli hak privasi orang lain atau yang dianggap sebagai pemasaran komersil atau apa saja yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sesuai. SCA akan memadam komunikasi tersebut dan berhak untuk melarang anda menggunakan Tapak web atau perkhidmatan kami lagi.

Bagi penggunaan perkhidmatan pihak ketiga, contohnya Facebook, syarat pihak ketiga tersebut akan diikuti juga. Contohnya, Facebook menggunakan “Pernyataan Hak dan Tanggungjawab” bagi semua pengguna dan pelawatnya, dan oleh itu kami juga syorkan agar anda juga membaca syarat tersebut sebelum menggunakan perkhidmatan pihak ketiga.

Lain-lain

SCA mungkin akan menukar Terma Penggunaan dan mengemaskininya pada bila-bila masa.

SCA berhak untuk (1) menukar Pernyataan Undang-Undang ini; (2) memantau dan memadam sebarang paparan; dan/atau (3) menghentikan kewujudan Tapak web ini, pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

Sekiranya terdapat terma, syarat, atau peruntukan Pernyataan Undang-Undang yang didapati salah di sisi undang-undang, tidak sah, tidak laku atau terbatal untuk apa jua sebab, pengesahan dan perlaksanaan terma, syarat serta peruntukan yang selainnya tidak akan dijejaskan sama sekali.


Polisi Privasi

Polisi Privasi ini menerangkan pengumpulan, penggunaan dan pemprosesan data peribadi anda oleh SCA Hygiene (M) Sdn. Bhd. (SCA) untuk tujuan urus niaga komersial yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan SCA dan apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan produk, perkhidmatan dan perniagaan SCA (“Tujuan”).

Harap dimaklumkan sekiranya anda membekalkan data peribadi kepada kami melalui laman web SCA serta Syarikat Berkaitan (seperti yang ditakrifkan di bawah), pemprosesan data peribadi anda juga akan tertakluk kepada terma dan syarat polisi privasi ini.

Dengan membekalkan data peribadi anda kepada kami, anda telah bersetuju dengan pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda oleh SCA serta Syarikat Berkaitan mengikut polisi privasi ini.

Pengumpulan Data Peribadi

Data peribadi bererti maklumat yang diberikan oleh anda yang boleh mengenalpasti anda, secara langsung atau tidak langsung, dan termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: butir-butir peribadi anda seperti nama, nombor Kad Pengenalan/MyKad dan semua butiran yang terkandung dalam kad pengenalan/MyKad, alamat, maklumat komunikasi (seperti nombor telefon dan alamat e-mel), data peribadi yang dikumpul secara automatik termasuk alamat Internet protokol (IP address), Internet cookies dan masa akses.

Kami mungkin juga akan mengumpulkan data peribadi sensitif anda yang relevan untuk perniagaan, produk atau perkhidmatan SCA. Data peribadi yang sensitif merujuk kepada kesihatan atau keadaan fizikal atau mental anda, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang bersifat seumpamanya, pelakuan kesalahan atau data peribadi lain yang ditentukan oleh Kementerian yang relevan. Kami akan mendapatkan persetujuan anda secara nyata sekiranya kami perlu mengumpul data tersebut.

Data peribadi anda dikumpulkan melalui kaedah yang berbeza termasuk tetapi tidak terhad kepada soal selidik atau borang tinjauan dan borang permohonan melalui Internet. Kami juga akan mengumpulkan maklumat peribadi anda daripada pelbagai sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada koleksi melalui wakil jualan SCA di mana-mana acara atau aktiviti-aktiviti pemasaran yang dianjurkan atau ditaja oleh SCA.

Pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda mungkin wajib bagi tujuan membekalkan anda dengan produk atau perkhidmatan kami. Pengumpulan juga wajib untuk mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Kami akan memaklumkan anda sama ada data peribadi yang diminta adalah wajib atau sukarela. Jika anda tidak memberikan kami data peribadi yang diperlukan, ini akan menyebabkan kami tidak dapat memenuhi atau mematuhi permintaan atau keperluan anda.

Penggunaan Data Peribadi

SCA menggunakan data peribadi yang dikumpul bagi Tujuan yang termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

 • Untuk pembekalan produk atau perkhidmatan SCA;
 • Melengkapkan dan/atau memproses perniagaan dan/atau urus niaga komersial;
 • Untuk berkomunikasi dengan anda;
 • Untuk mengemaskini rekod perniagaan kami;
 • Memproses atau membantu anda dalam sebarang pertanyaan atau aduan;
 • Untuk memberikan anda maklumat mengenai produk dan perkhidmatan SCA dan pengemaskinian terbaru tentang promosi SCA, tawaran istimewa dan/atau mana-mana pemasaran untuk melancarkan produk keluaran SCA;
 • Untuk memperbaiki dan membangunkan produk dan perkhidmatan yang disediakan;
 • Menjalankan kajian pasaran , penyelidikan atau analisis statistik;
 • Apa-apa tujuan lain yang berkaitan secara langsung dengan Tujuan yang dinyatakan di atas;
 • Untuk mematuhi apa-apa kewajipan undang-undang.

Penzahiran Data Peribadi

Data peribadi yang dikumpul bagi Tujuan yang dinyatakan di atas, mungkin akan dan/atau telah didedahkan tetapi tidak terhad kepada pihak ketiga yang dinyatakan di sini. Kami akan memaklumkan anda jika kami mendedahkan atau telah mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga selain daripada yang dinyatakan di sini.

 • Mana-mana syarikat yang berkaitan dengan SCA termasuk mana-mana syarikat induk dan subsidiari SCA yang dimiliki atau dikawal (secara kolektif dirujuk sebagai "Syarikat Berkaitan");
 • Kepada rakan perniagaan SCA;
 • pengedar pihak ketiga , sub- kontraktor dan penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh SCA atau Syarikat-Syarikat Berkaitan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti perniagaan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan SCA;
 • pihak berkuasa tempatan dan kerajaan, badan-badan kawal selia yang berkaitan atau mana-mana pihak lain di mana SCA atau Syarikat-Syarikat Berkaitan dikehendaki oleh undang-undang atau perintah mahkamah untuk menzahirkan data peribadi anda.

Pemindahan data peribadi di luar Malaysia

Oleh sebab server dan sistem penyimpanan SCA mungkin terletak di luar Malaysia, data peribadi anda mungkin dan/atau telah dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa di luar Malaysia. Tambahan pula, data peribadi anda mungkin dan/atau yang telah dikongsi dengan Syarikat Berkaitan yang terletak di luar Malaysia untuk Tujuan tersebut.

Hak akses kepada data peribadi anda

Anda boleh mengakses, menyemak dan membetulkan data peribadi anda dengan log masuk akaun anda dalam laman web Drypers www.drypers.com.my dan kemaskini butiran anda sendiri tanpa sebarang bayaran.

Tertakluk kepada apa-apa pengecualian di bawah undang-undang terpakai dan selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, anda juga boleh pada bila- bila masa selepas ini momohon akses kepada atau membetulkan data peribadi anda, atau mendapatkan maklumat lanjut daripada SCA Hygiene Marketing (M) Sdn Bhd dengan mengemukakan suatu permintaan bertulis bersama-sama dengan bayaran sebanyak RM2.00 bagi permintaan akses tanpa salinan data peribadi dan RM10.00 untuk akses dengan satu salinan; RM5.00 untuk akses kepada data sensitif peribadi anda(jika ada) tanpa salinan dan RM30.00 untuk akses dengan satu salinan data sensitif peribadi anda(jika ada), yang ditujukan kepada SCA Hygiene Marketing (M) Sdn Bhd di alamat berikut:


SCA Hygiene Marketing (M) Sdn Bhd (313288-T)
Drypers Baby Club
2A Jalan Pelabur 23/1, Section 23
40300 Shah Alam, Selangor
U/p: Jessie Chin
Consumer Engagement Manager – Drypers
Emel: my.drypers@vinda.com
Tel: (+603) 5521-7488

Sila nyatakan nama, alamat, nombor kad pengenalan, dan/atau alamat e-mel anda apabila anda menghubungi Drypers Malaysia. Anda hendaklah bertanggungjawab untuk menghubungi Drypers Malaysia berkenan atas apa-apa perubahan kepada data peribadi anda.

Seterusnya, jika anda ingin menarik balik persetujuan anda, menyekat atau menghadkan apa-apa aspek atau cara pemprosesan data peribadi anda, sila kemukakan permintaan bertulis kepada Drypers Malaysia melalui maklumat hubungan yang disediakan di atas untuk pertimbangan SCA Hygiene Marketing (M) Sdn Bhd. Drypers Malaysia mempunyai hak untuk menolak permintaan pengaksesan, sekatan atau had pemprosesan sekiranya kelulusan permintaan tersebut akan menjejaskan penjalanan mana-mana Tujuan yang dinyatakan.

 

Persetujuan Terma Penggunaan

Dengan penerimaan Terma Penggunaan termasuk layaran ke Tapak web dan penggunaannya bermakna anda bersetuju dengan penggunaan cookies. Anda juga bersetuju dengan penggunaakan cookies oleh setting yang anda telah buat dalam browser web anda.

Kepatuhan Pengguna

SCA membenarkan anda memaparkan informasi, komen dan bahan kandungan lain pada Tapak web, jaringan sosial media atau perkhidmatan online lain. Ini dilakukan untuk memudahkan aliran informasi tentang SCA dan produk kami. Sila akui terma bagi kepatuhan pengguna yang dinyatakan dalam Penyataan Undang-Undang (rujuk atas).

Jangan sebarkan kepada kami informasi orang lain melainkan anda boleh buktikan yang anda mempunyai persetujuan mereka untuk memberikannya.

Berlaku kesilapan, sila cuba lagi nanti.
Muat naik…